Wszystkie klasy pierwsze będą realizować standardowy program edukacyjny. Klasy będą sprofilowane (ogólne, integracyjne, sportowe)

Do planu zajęć podstawowych włączone zostaną zajęcia nadobowiązkowe w ramach kół zainteresowań. Ponadto szkoła realizuje:obowiązkowy język obcy( j. angielski) od klasy zerowej, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, korektę wad wymowy, gimnastykę korekcyjną, korektę wad postawy płaskostopie i skrzywienie kręgosłupa,pełen wymiar godzin wychowania fizycznego. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna od g. 7.30 – 16.30. Dzieci są objęte opieką pedagoga i psychologa szkolnego. Nauka w naszej szkole trwa osiem lat i jest podzielona na dwa etapy edukacyjne: I etap – klasy I – III , II etap – klasy IV – VIII, jeszcze przez dwa lata będziemy przygarniać oddziały Gimnazjum nr 21.

OFERTA EDUKACYJNA DLA I ETAPU KSZTAŁCENIA:

 • świetlica szkolna,    
 • terapia pedagogiczna dla uczniów z dysfunkcjami,
 • zespoły wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce,
 • gimnastyka korekcyjna,   
 • logopeda,
 • psycholog,
 • pedagog szkolny,
 • opieka pielęgniarska,
 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne,
 • biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi,
 • wycieczki krajoznawcze i edukacyjne,

OFERTA EDUKACYJNA DLA DRUGIEGO ETAPU KSZTAŁCENIA:  

 • psycholog,
 • pedagog szkolny,
 • opieka pielęgniarska,
 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne , 
 • zespoły wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce,
 • biblioteka i czytelnia z komputerami do dyspozycji uczniów 
 • zajęcia w pracowni komputerowej,
 • zajęcia w sekcjach sportowych w ramach SKS-ów,
 • koła przedmiotowe-teatralne, recytatorskie, plastyczne, wokalno-taneczne, przyrodnicze, matematyczne,
 • prężnie działający Samorząd Uczniowski,
 • wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania uczniów klas 
 • wycieczki krajoznawcze i edukacyjne.