rok szkolny 2023/2024
PREZYDIUM RADY RODZICÓW 
PRZEWODNICZĄCY: Krzysztof Pawlarczyk (przedstawiciel kl. Vb)
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Łukasz Przybyła  (przedstawiciel kl. VIIb)
SKARBNIK: Joanna Koszarska (przedstawiciel kl. VIIIa)
SEKRETARZ: Anna Górecka (przedstawiciel kl. IIb)
KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY: Beata Sadowska (przedstawiciel kl. VIa)
WICEPRZEWODNICZĄCY: Krystian Dreja (przedstawiciel kl. Ib)
CZŁONEK KOMISJI: Joanna Psiuk (przedstawiciel kl. IVb)

ZEBRANIA RADY RODZICÓW
Spotkania odbywają się w szkolnej czytelni. Każda klasa powinna mieć na zebraniu swojego przedstawiciela (przewodniczącego Rady Klasowej, a w przypadku, gdy nie może on być obecny, innego członka tej rady).
W zebraniach RR mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie.
Najbliższe zebranie odbędzie się 08.05.2024 roku (środa) o godz. 17.30.

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
Wysokość dobrowolnej składki dokonywanej przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka na rzecz RR wynosi w minimalnej wysokości 50 zł; gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko minimalna składka za ucznia to 30 zł.
Rodzice/prawni opiekunowie mogą wpłacać ww. kwotę skarbnikom Rady Klasowej, księgowej (pokój księgowej znajduje się na parterze) lub przelewem na konto RR –

tytułem: RADA RODZICÓW PRZY SP42,
nr Konta: 38 1020 2401 0000 0302 0455 8245


Od 1 stycznia 2013 roku zostaje uruchomiona skrzynka e-mail do korespondencji z rodzicami. Adres: radasp42zabrze@wp.pl