rok szkolny 2023/2024

mgr Danuta Malinowska (Pedagog)

Poniedziałek  9.00 – 13.00
Wtorek  9.00 – 13.00
Środa  9.00 – 13.00
Czwartek  9.00 – 14.00
Piątek  9.00 – 12.00

mgr Katarzyna Szufladowicz (Pedagog specjalny)

Wtorek 12.35 – 14.35 (sala 39)
Środa 11.30-13.30 (sala 45)

Piątek 12.30-13.30 (sala 39)

mgr Dominika Majer

Poniedziałek  13.45 – 16.45
Wtorek  11.15 – 15.30
Środa  7.00 – 10.45
Czwartek  11.15 – 16.15
Piątek  10.45 – 15.45

 

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

GDZIE PO POMOC?


Anima – ul. Wolności 262/219, Zabrze

Telefon 536 888 660

Godziny otwarcia 15:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, w soboty 10:00 – 13:00

Oferta: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza i terapia SI, pomoc logopedyczna

Psychologo – ul. Wolności 345, Zabrze

Telefon: 506 404 430

Godziny otwarcia: 9:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku, w soboty 9:00 – 14:00

Oferta: poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, diagnoza i terapia SI, poradnictwo logopedyczne

CZP Feniks – ul. Młyńska 8, Gliwice

Telefon: 32 413 16 26

Godziny otwarcia: 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku

Oferta: poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, terapia rodzin

Focus – ul. Sikornik 18, Gliwice

Telefon: 574 074 496

Godziny otwarcia: 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, w soboty 10:00 – 12:00

Oferta: poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, diagnoza i terapia SI, poradnictwo logopedyczne

Diada – ul. Zwycięstwa 37, Gliwice

Telefon: 506 162 387 Godziny otwarcia: 14:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku

Oferta: poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, terapia rodzin, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Tervita – ul. Truchana 2, Chorzów

Telefon: 32 400 43 08 lub 505 709 039

Godziny otwarcia: 11:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, w soboty 10:00 – 14:00

Oferta: psycholog dziecięcy, neuropsycholog, diagnoza i terapia SI, logopeda, neurologopeda

Zespół Interwencji Kryzysowej – ul. Wyzwolenia 7, Zabrze

Telefon:  32 278 56 70 lub 32 271 64 32 wew. 59

Godziny otwarcia: 7:30 – 19:30 od poniedziałku do piątku

Oferta: pomoc psychologiczna osobom w kryzysie

Persevere – ul. Kępowa 56, Katowice

Telefon: 662 002 244 Godziny otwarcia: 7:30 – 19:30 od poniedziałku do piątku

Oferta: diagnostyka pedagogiczna, diagnostyka spektrum autyzmu, diagnoza trudności w jedzeniu, psychoterapia, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, diagnoza i terapia SI

Pozytywka ODT – ul. Wolności 256/3, Zabrze

Telefon: 739 025 642

Oferta: diagnostyka, psychoterapia, trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

OPILU – ul. Park Hutniczy 6, Zabrze

Telefon: 32 271 84 42 lub 32 278 11 99

Godziny otwarcia: 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, w soboty 8:00 – 15:00

Oferta: poradnictwo psychiatryczne, psychologiczne dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia


Pedagog w szkole współorganizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Jego zadania obejmują:

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze.
 • Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci i młodzież.
 • Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.
 • Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej na terenie szkoły lub zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).
  kształtowanie właściwych postaw wobec alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, zagrożenia sektami – programy profilaktyki uzależnień, warsztaty, prelekcje, filmy.
 • Realizowanie zadań przewidzianych w programie zapobiegania i przeciwdziałania agresji w środowisku szkolnym.
 • Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
 • Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Psycholog w szkole współorganizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Jego zadania obejmują:

 • Szczególną opiekę nad klasami terapeutycznym/integracyjnymi
 • Obserwacja dzieci na lekcjach,
 • Badania diagnostyczne,
 • Ustalanie programów terapii,
 • Spotkania z rodzicami.
 • Obserwacja dzieci w klasach I pod kątem dojrzałości szkolnej, selekcji do badań, wykrywania deficytów rozwojowych
 • Badania uczniów w klasach V pod kątem sprawdzianów kompetencji.
 • Pogadanki dla rodziców.
 • Spotkania z rodzicami, nauczycielami – porady, wskazówki wychowawcze.
 • Badania diagnostyczne, opinie psychologiczne – klasy I-VII.
 • Udział w pracach zespołu terapeutycznego.

Logopeda kieruje na zajęcia terapii logopedycznej kieruje się uczniów na podstawie wyników badań lekarskich, psychologicznych i logopedycznych po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.

 • Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda.
 • Wskazane jest, by logopeda z każdym dzieckiem ćwiczył indywidualnie, czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Grupowe zajęcia dopuszczalne są przy doborze dzieci o tym samym rodzaju zaburzenia.
 • Zadaniem zajęć na terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów osobom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem.
 • W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia.
 • W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, dostosowane do wieku i możliwości ucznia sposoby pracy terapeutycznej.
 • Stosuje się różne metody, co wynika z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.