Regulamin przyznawania uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce lub w sporcie w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu

Regulamin opracowano w oparciu : o ustawę z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U z 2017r. poz. 2198, 2203, 2361), Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000), Uchwała Rady Miejskiej w Zabrzu oraz uchwała nr 17/2005/2006

 1. Szkoła może udzielić uczniowie stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za :
 • wyniki w nauce
 • osiągnięcia sportowe
 1. Stypendium przyznaje się jednorazowo uczniom klas IV – VII po zakończeniu każdego semestru roku szkolnego, uczniom klas VIII po I semestrze roku szkolnego.
 2. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, uzyskał średnią ocen wyższą lub równą 4,75 oraz co najmniej dobre zachowanie.

Wysokość stypendium wynosi :

 • przy średniej ocen 4,75 – 4,99 przyznaje się około 64 % kwoty maksymalnej

w szczególnych przypadkach uzasadnionych przez wychowawcę dyrektor szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję może przyznać maksymalną kwotę stypendium. 

 • Przy średniej ocen 5,00 – 6,00 przyznaje się 100 % kwoty maksymalnej
 1. Stypendium za osiągniecia sportowe przyznaje się uczniowi, który uzyskał I miejsce
  w mieście w rozgrywkach pod patronatem GSZS w Zabrzu lub innych zawodach sportowych na szczeblu rejonu, reprezentując szkołę oraz uzyskał w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium co najmniej dobrą ocenę zachowania  w wysokości 100% kwoty maksymalnej. 
 2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Uczeń może dostać stypendium za wyniki w nauce i stypendium sportowe, jeżeli spełnia warunki zawarte w regulaminie.
 4. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie : 

– pedagog szkolny – przewodniczący

– nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły wchodzący w skład komisji ds. pomocy socjalnej uczniom.

 1. Wniosek o stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej w ciągu 14 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, która przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 
 2. a) W przypadku ucznia, który rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej nr 42                 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu w dniu 01.09., wniosek         o stypendium motywacyjne składa wychowawca klasy komisji stypendialnej do dnia 05.09.
 3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor
  po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną.
 4. Posiedzenia komisji są protokołowane.
 5. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendium o charakterze motywacyjnym.
 6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportowe, a także wzór decyzji  o ich przyznaniu stanowią załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Z treścią regulaminu zapoznano członków Samorządu Szkolnego.

Podstawa prawna przyznawania stypendiów

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
Uczniowie wybitni (odnoszący sukcesy co najmniej na szczeblu regionalnym w wybranej dziedzinie nauki, kultury lub sportu) mają prawo ubiegać się o stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze
Wychowawca zgłasza wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia z jego klasy, (ale może też inny nauczyciel, rodzic, samorząd uczniowski, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych).                                                                                                                                  Termin: początek września danego roku szkolnego
Wniosek: przewodniczący Komisji Stypendialnej mgr Danuta Malinowska
Dokumenty do załączenia:
– opinia RP
– udokumentowany opis osiągnięć
– zaświadczenie ze szkoły o średniej ocen i ocenie z zachowania
– oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Zabrzu
– poświadczone ksera dyplomów zaświadczających osiągnięcia
Miejsce składania: sekretariat

 

STYPENDIA SOCJALNE
Wychowawca informuje uczniów o możliwości starania się o poniżej wymienione stypendia (dotyczy uczniów z rodzin posiadających szczególnie trudną sytuację materialną). Najlepiej skontaktować takich uczniów z panią pedagog Danutą Malinowską, bądź Barbarą Boczek
Stypendia mogą być:
– socjalne (dotyczy zdarzeń losowych). Ważne, aby dokument potwierdzający zdarzenie wystawiony był w miesiącu, w którym doszło do zdarzenia losowego.
– szkolne (do 15 września), kryterium dochodowe
– wyprawki szkolne – dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego np.: upośledzenia sprzężone
Informacje: pedagog szkolny