Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
Pomieszczenia świetlicowe to sale nr 85 i nr 86 mieszczące się na parterze budynku szkolnego, oraz 113. Świetlica czynna jest w godz. 6.30-16.30. 

Praca świetlicowa prowadzona jest w 4 grupach wychowawczych – w tym dwie grupy integracyjne.W tym czasie nauczyciele pełniący dyżur zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym – oczekującym za zajęcia rozpoczynające się w godzinach późniejszych.
Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci z kl I-III, które dojeżdżają do szkoły oraz uczniowie, których rodzice pracują. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się po złożeniu, przez rodziców, podania w sekretariacie szkoły. Opieką są objęte również dzieci nie zapisane do świetlicy np: nie uczęszczające na lekcje religii lub oczekujące na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ( reedukacja, gimnastyka korekcyjna, kółka zainteresowań ).
Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
Podstawowe formy pracy w świetlicy to:

– zajęcia muzyczno-taneczne w tym zabawy z chustą „klanczy”
– gry i zabawy ruchowe z elementami wychowania fizycznego i sportu (w sali i na boisku),
– gry stolikowe (dydaktyczne, strategiczne, towarzysko – rozrywkowe itp.),
– propagowanie czytelnictwa (słuchowiska, czytanie z podziałem na role)
– quizy, turnieje i konkursy świetlicowe
– zajęcia artystyczno – techniczne i plastyczne (różnymi technikami)
– zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe – czytanie, oglądanie programów telewizyjnych i filmów video , DVD, rozrywki umysłowe,
– zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu profilaktyki zdrowia, higieny i bezpieczeństwa.

Wspólnie z dziećmi przygotowywane są gazetki tematyczne i okolicznościowe.
Podczas pobytu dzieci w świetlicy stwarzamy warunki do odrabiania pracy domowej. Dzieci mają zorganizowaną pomoc koleżeńską, jak również mogą liczyć na pomoc ze strony wychowawców świetlicy.

Nasi podopieczni biorą udział w licznych konkursach międzyszkolnych, miejskich i wojewódzkich, gdzie osiągają liczne sukcesy.